شرکت سازه و ساختمان ایرانیان به روایت آمار و ارقام

132

تعداد پروژه ها

18300

زیربنای پروژه های انجام شده (متر مربع)

11500

زیربنای پروژه های در حال اجرا (متر مربع)
 
سوال خود را مطرح کنيداجرای عملیات خاکبرداری و پایدارسازی پروژه ایتراک

اجرای عملیات خاکبرداری و پایدارسازی پروژه ایتراک

مراسم تقدیر از کارمند ساعی و مدیران برتر سال

مراسم تقدیر از کارمند ساعی و مدیران برتر سال

مراحل پایانی راه اندازی آسانسور ساختمان سریر

مراحل پایانی راه اندازی آسانسور ساختمان سریر